slika1.jpg slika2.jpg
Novice
05/12/2018

 V Osnovni šoli Mengeš je Turistično društvo Mengeš, dne 28. 11. 2018 organiziralo delavnico za učence višjih razredov osnovne šole. V delavnici so se mladi nadobudni ustvarjalci naučili osnov za izdelavo adventnih venčkov in novoletno božičnih okraskov ... 

 
19/10/2018

 Na 48. srečanju gorenjskih turističnih delavcev v Kranju, dne 6. okt. 2018, kjer so podeljevali priznanja ...

 
15/08/2018

 Včasih smo postavljeni pred »hitre« izzive. Tako smo bili v Tudrističnem društvu Mengeš po Janezu Peru, seznajeni in naprošeni za pomoč pri organizaciji snemanja prispevka za oddajo avstrijske ORF

 

Dogodki
23 Februar 2019 09:00 do 14:00

MENGOTRIS POKAL (Rolete Kosec)

23 Februar 2019 19:00 do 21:44

POD MENGEŠKO MARELO

2 Marec 2019 09:00 do 11:00

PUSTOVANJE

9 Marec 2019 09:00 do 14:00

MENGO TRIS POKAL

11 Marec 2019

GREGORJEVO 2019

Novice

Praznovanje 20-letnice Gasilske zveze Mengeš

- 11/11/2017

  V petek 20. novembra 2017 tudi gasilci iz Občine Mengeš, ob prisotnosti gostov iz sosednjih gailskih zvez v republiških gasilskih zvezah in drugih povabljenih gostov, so slavili 20-letnico delovanja Gasilske zveze Mengeš.

Kliknite spodnjo sliko in si oglejte videoposnetek, ki ga je ustvaril g. Miro Pivar.

 PREHOJENA POT GASILSKE ZVEZE MENGEŠ

V 20 LETNEM OBDOBJU
 

Praznovanje 20-letnice delovanja Gasilske zveze Mengeš je pomembna obletnica na naši skupni samostojni poti, ki se je začela v letu 1997.

 

Ustanovni občni zbor Gasilske zveze Mengeš je potekal 21. marca 1997 v prostorih Kulturnega doma Mengeš.  Spremembe organizacijske ravni, ki jo je spodbudila ustanovitev samostojne občine Mengeš, so zahtevale temeljite priprave na samostojno pot, k odločitvi pa je pripomoglo tudi dejstvo, da je v preteklosti med letoma 1955 do 1959 Gasilska zveza Mengeš že uspešno delovala, potem pa se  je zaradi nove teritorialne razdelitve občin priključila Gasilski zvezi Domžale.

 

Z novimi Pravili gasilske službe so bile pristojnosti operativnega delovanja prenesene na občinska poveljstva, ki pa žal niso mogla odločati o vseh zadevah, ki jih je nalagal zakon. Gasilci v novoustanovljenih občinah smo pozivali Gasilsko zvezo Slovenije naj prilagodi svoja pravila, kar je omogočil sklep Plenuma leta 1996, ki je zagotovil legitimno pravico do samostojnega delovanja.

 

V takratnem Predsedstvu Gasilske zveze Domžale smo zato preučili predloge posameznih občin o njihovih željah in odločitvah,. Poveljstvo občine Mengeš je  sprejelo sklep, da se ustanovi samostojna Gasilska zveza Mengeš, kar so podprla tudi društva na svojih občnih zborih.  Predstavniki društev so podpisali Pogodbo o ustanovitvi zveze društev Gasilske zveze Mengeš, ki je takrat v svojih vrstah združevala preko 300 gasilcev, kadrovsko pa je bila dovolj usposobljena za samostojno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

 

V prvem letu delovanja Gasilske zveze Mengeš je bila z Občino Mengeš podpisana Pogodba o opravljanju lokalne gasilske javne službe. Pogodba je bila v letu 2010 posodobljena in se vsako leto dopolnjuje z aneksi, ki določajo sredstva za nemoteno izvajanje naših nalog.

 

Drugi pomemben dokument je Operativni načrt javne gasilske službe Občine Mengeš, sprejet v letu 1998 in pozneje posodobljen zaradi sprememb v operativnih sestavih in tehnoloških novosti. Načrt poleg kadrovskih in tehničnih podatkov predstavlja tudi način aktiviranja gasilskih enot, izvajanje operativnih nalog in druge podrobnosti, zato predstavlja osnovo za sestavo načrtov zaščite in reševanja Občine Mengeš in tudi za nemoteno delovanje ReCO, kadar alarmira gasilce.

 

Še pomembnejši dokument za uspešno delo zveze je bil pripravljen na podlagi Meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Vseboval je opis dejanskega stanja gasilstva v občini Mengeš z opredeljenimi nalogami lokalne skupnosti in izvajalcev javne gasilske službe pri izobraževanju, zaščitni opremi in gasilskih vozilih za obdobje desetih let, ki je začel veljati marca 2001. Sledila je priprava Pogodbe o izpolnjevanju finančnih obveznosti nabave gasilskih vozil, ki je bila slavnostno podpisana med Občino Mengeš, Gasilsko zvezo Mengeš in prostovoljnimi gasilskimi društvi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole na gasilski prireditvi 23. junija 2001 v Loki pri Mengšu.

 

Na podlagi pogodbe je Občina Mengeš v desetih letih sofinancirala nabavo naslednjih vozil:

 
2003 PGD Topole                          GVV-2
2005 PGD Mengeš                         GVC 24/50
2008 PGD Loka pri Mengšu          GVC 16/25
 

Danes smo lahko ponosni na ustrezno usposobljeno operativno članstvo, ki s sodobno osebno in skupno zaščitno opremo ter gasilskimi vozili zagotavlja uspešno izvajanje vseh vrst nalog v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.

 

10. aprila 2003 smo razvili prapor Gasilske zveze Mengeš, katerega glavni pokrovitelj je bila Občina Mengeš. Prevzem prapora je omogočilo še 9 donatorjev za trakove in 43 donatorjev za zlate žebljičke.

 

Gasilske vrste moramo nenehno pomlajevati, zato dajemo velik poudarek vključevanju mladih. Delo z mladino vodijo komisije na nivoju zveze in društev, mlade pa združujejo pri najrazličnejših aktivnostih za pridobivanje veščin, na tekmovanjih in jih tako vodijo po poti do vstopa v članske vrste. Pri tem nam pomagajo starši, ki nam zaupajo svoje otroke, zelo dobro pa sodelujemo tudi z Osnovno šolo Mengeš in Vrtcem Mengeš.

 

Gasilci smo ponosni tudi na svoje članice, ki se vključujejo v delo gasilske organizacije tako pri vzgoji mladine, kot pri opravljanju vodstvenih funkcij , vse več pa je tudi operativnih gasilk, ki se enakovredno postavijo ob bok moškim kolegom.

 

Ne pozabljamo pa na tiste, ki so gasilsko pot prehodili pred nami in gradili tradicijo gasilstva. To so starejše gasilke in gasilci, ki so še vedno aktivni tako na tekmovalnem področju kot pri dejavnostih, ki pripomorejo k prepoznavnosti in napredku društev, zveze pa tudi občine.

 

Ves čas velik pomen dajemo izobraževanju, saj se zavedamo, da je le dobro usposobljen gasilec kos tudi najtežjim oblikam posredovanj. Letno je bilo opravljenih med 60 in 80 posredovanj od gašenja požarov, posredovanj ob prometnih nesrečah, različnih tehničnih intervencij, reševanj živali, do pomoči reševalcem, posredovanj ob naravnih nesrečah, prevozov pitne vode, izvajanj požarnih straž in druge pomoči občanom. Zaradi dobre operativne pripravljenosti gasilcev je bila večina posredovanj zelo uspešnih.

 

Gasilci zato potrebujemo ustrezno osebno in skupno zaščitno opremo, vozila in drugo gasilsko tehniko, pri čemer nam izjemno pomaga Občina Mengeš. Seveda pa morajo biti gasilci zdravi, zato skrbimo za redne zdravniške preglede operativnih gasilcev za delo v najtežjih pogojih, prav tako so gasilci zavarovani pri zdravstveni in nezgodni zavarovalnici.

 

Za vzdrževanje fizične pripravljenosti in osnovnega dela z orodjem in opremo so pomembna tudi gasilska tekmovanja in lahko se pohvalimo, da so naše tekmovalne ekipe redne udeleženke regijskih in državnih tekmovanj, kjer posegajo tudi po najvišjih mestih in se uvrščajo na mednarodna gasilska tekmovanja CTIF, poimenovana tudi gasilska olimpijada.

 

Poleg našega osnovnega dela pa je treba omeniti tudi ročno postavljanje mlajev ob različnih priložnostih, kar je privlačno tudi za širšo javnost, celo čezmejno, kamor so nas povabili zamejski Slovenci v Italiji, ki mlaje ob prvem maju postavljajo sicer strojno opremo. Z veseljem smo jih naučili našega načina postavljanja, za skupno postavljen mlaj v Jeremetišču pa smo udeleženci postavitve iz Gasilske zveze Mengeš prejeli celo glavno nagrado.

 

Gasilci smo prisotni tudi ob drugih dogodkih v kraju, na Florjanovih mašah in mašah na Mihaelovem sejmu, pa tudi na komemoracijah in žalnih slovesnostih.

 

Posebej moram omeniti dobro sodelovanje s Štabom za Civilno zaščito Občine Mengeš, saj štab skrbi tudi za dodatno opremljanje in  usposabljanja, npr. tečaj za bolničarje in tečaj za delo na višini, prav tako pa sodelujemo na skupnih vajah, kar pripomore k boljši zaščiti občanov in njihovega premoženja.

 

Za nami je 20 let uspešnega dela, pri katerem se je članstvo povečalo na 739 gasilk in gasilcev, s katerimi smo v tem obdobju pridobili dragocene izkušnje za izvajanje nalog v prihodnosti.

 

Za uspešno prehojeno dvajsetletno pot je zaslužnih vrsta posameznikov, društev, podjetij in drugih organizacij, zato se zahvaljujem vsem gasilkam in gasilcem, ki so soustvarjali zgodovino Gasilske zveze Mengeš, še posebej tistim, ki so sodelovali v organih in komisijah zveze v vseh mandatih.

 

Posebna zahvala gre Osnovni šoli Mengeš in Vrtcu Mengeš za pomoč pri animaciji mladine za delo v gasilski organizaciji, saj s takšno obliko sodelovanja skupaj zagotavljamo vključevanje mladih za nadaljevanje humanitarnega poslanstva v prihodnje.

 

Zahvaljujemo se vsem društvom v občini Mengeš za pripravljenost sodelovati, prav tako pa tudi podjetjem in ustanovam, ki nam priskočijo na pomoč v finančni ali materialni obliki.

 

Hvala sosednjim gasilskim društvom, gasilskim zvezam v regiji Ljubljana III, Gasilski zvezi Slovenije in Upravi RS za zaščito in reševanje za uspešno sodelovanje in pomoč .

 

Ob koncu se še posebej zahvaljujemo tistim, ki so vseskozi zagotavljali pogoje za naše delo, to pa so člani občinskih svetov v dvajsetletnem obdobju, delavci občinske uprave, podžupani in seveda župani, ki so s svojim prispevkom pomembno vplivali na organiziranost in izvajanje javne gasilske službe v Občini Mengeš, zato naj se jim zahvalim tudi poimensko:

 

Janezu Peru, prvemu županu in pobudniku za ustanovitev samostojne Gasilske zveze Mengeš.

 

Mag. Tomažu  Štebetu, dipl. ing., v njegovem mandatu je bil realiziran Načrt razvoja Gasilske zveze Mengeš.

 

Francu Jeriču, gasilcu, aktivnemu tekmovalcu in udeležencu gasilskih olimpijad, s katerim GZ Mengeš vstopa v realizacijo plana nabave vozil v desetletju, ki je pred nami.

 

Hvala pa tudi gostitelju današnje slovesnosti, gospodu Marku Koširju, novemu župniku, kateremu želimo dobro počutje med nami gasilci in uspešno opravljanje poslanstva v naši fari.

 

Še enkrat hvala vsem, ki nam na kakršenkoli način pomagate, da lahko mi pomagamo vam, zato vas pozdravljam z našim pozdravom NA POMOČ!

 

Mengeš, 10. november 2017                                            Janez Koncilija

PS: Posebna zahvala gre tudi ustvarjalcema scenskega ambienta za slavnostni dogodek, ki sta pripravila arhitekt gospod Anton Benda in gospod Peter Krušnik, za kar se jima ob tej priliki najlepše zahvaljujem!

 

Posebna zahvala gre tudi pevskemu zboru vzgojiteljic Vrtca Mengeš Kalina po vodstvom zborovodkinje Andreje Pirc  in mladi violinistki Patriciji Sicherl, ki so nam s svojim ubranim petjem in zvoki violine pripravili resnično prijeten kulturni program.

 

Hvala pa tudi vsem ostalim sodelujočim, ki os pomagali pri izvedbi prireditve, prav tako pa tudi gostom za tako številčno udeležbo.

 
Hvala vsem v imenu Gasilske zveze Mengeš!
 Janez Koncilija